(*)

© Агентство "Европа для Вас" © E-mail: 2024@anesro.com © Tel: +420 234 688 077 © Mobil: + 420 777 14 51 77 ©

 
   
  Top.Mail.Ru

Чешско-русский разговорник on-line
"ЧЕШСКИЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ"

Проверка документов

Паспортный контроль

Pasová kontrola. Паспортный контроль.
Kdy budeme na hranicích? Когда будем на границе?
Dobrý den, pasová kontrola. Добрый день, паспортный контроль.
Vaš cestovní pas prosím! Ваш заграничный паспорт, пожалуйста!

Vaše doklady prosím ! Ваши документы!
Máte prošlý pas. У Вас просроченный паспорт.

Váš pas je neplatný. Ваш паспорт недействителен.
Zde jsou mé doklady. Это мои документы.

Tady je můj pas. Вот мой паспорт.
- mé očkovací vysvědčení. - cправка о прививках.

Mluvíte český? Говорите по-чешски?
- Ano, trochu. - Да, немного.

Cestujete sám? Путешествуете один?
Ne, s manželkou. Нет, с женою.
Ne, s manželem. Нет, с мужем.
Ne, s dcerou. .... с дочерью.
Ne, se synem. .... с сыном.

Jedete služebně? Едете по служебным делам?
— Jen čtyři dny. — Только четыре дня.
— Asi dva týdny. — Около двух недель.
— Projíždíme do ... — Едем транзитом в ...

Mate vstupní vízum? Имеете въездную визу?

Mate tranzitní vízum? Имеете транзитную визу?
— Musíte mít tranzitní vízum. — Должны иметь транзитную визу.
— Vyplňte tento formulář. — Заполните этот формуляр.

Jedete pracovat? Едете работать?
— Máte pracovní vízum? — Есть рабочая виза?
— Na jak dlouho? — На какой срок?
— Zůstanu dva měsíce. — Останусь два месяца.
— Potřebujete povolení k pobytu. — Вам нужно иметь разрешение на пребывание.
— Platí jen omezenou dobu. — Действительно лишь ограниченное время.
— Po uplynutí této doby se musí — По истечении этого
povolení nechat prodloužit. времени надо продлить разрешение.

Vaše pracovní vízum ztrácí platnost Ваша рабочая виза
za měsíc. истекает через месяц.

Váš pas je v pořádku. Ваш паспорт в порядке.

Doufám, že se Vám bude u nás líbit. Надеюсь, что Вам у нас
понравится.

Таможенный контроль

Celní kontrola. Таможенный контроль.

Máte něco k proclení? Есть что–нибудь для обложения таможенной пошлиной?

Mám jen věci pro vlastní potřebu. У меня только вещи для личных потребностей.

Mám jen několik dárků. Есть только несколько подарков.

Vezete nějaké... Везëте что-нибудь...
lihoviny? спиртное?
cigarety? сигареты?

Vezete nějaké cizí valuty? Везëте иностранную валюту?

Otevřete prosím zavazadlový Откройте, пожалуйста,
prostor. Děkuji. багажник. Спасибо.

Co máte v té kabele? Что в той сумке?
Mám ji otevřít? Должен открыть?
Otevřete tento kufr! Откройте этот чемодан!
Mohu to už zavřít? Могу уже закрыть?

Musíte zaplatit clo. Вы должны заплатить таможенный сбор.

To je osvobozeno od cla. Это освобождено от
таможенной пошлины.

To je podléhající clu. Это подлежит обложению таможенной пошлины.

Která jsou Vaše zavazadla? Какие вещи ваши?
Tenhle kufr a tato kabela. Вот этот чемодан и та сумка.
Čí je ten velký kufr? Чей этот большой чемодан?

Musíte zaplatit clo. Вы должны заплатить
таможенный сбор.

Co jste nakoupili? Что купили?

Clo dělá 15 %. Таможенный сбор составляет ...

Musíte zaplatit pokutu. Вы должны заплатить штраф.

To se nesmí dovážet/vyvážet. Это нельзя ввозить, вывозить.

To jste koupila tady? Это купили здесь?
Je to nové? Это — новое?

Kolik to stalo? Сколько заплатили?
Ukažte mi účtenku. Покажите мне чек.
Musíte složit kauci. Вы должны внести залог.
To si schovejte pro výjezd! Сохраните это для выезда.
Tady to podepište. Подпишите здесь.
Vaše papíry od auta prosím! Документы на машину!

Děkuji, nashledanou, Спасибо, до свидания,
šťastnou cestu! счастливого пути!

Cлова по теме

cestování путешествие
turista турист
cizinec иностранец
cesta дорога, поездка
zahraniční cesta заграничная поездка
služební cesta служебная поездка
obchodní cesta поездка для покупок
studijní cesta поездка на учëбу
rekreační cesta поедка на отдых
zájezd турне
výměna studentů программа по обмену студентов
cesta tam a zpět поездка туда и обратно
pas паспорт
cestovní pas заграничный паспорт
doklady документы
cestovní formality дорожные формальности
jednorázové výjezdní povolení разрешение на одноразовый въезд
vízum виза
vstupní vízum въездная виза
tranzitní vízum транзитная виза
bezvízový styk безвизовый въезд
povolení k cestě разрешение на поездку
kapesné карманные деньги
peníze монета, деньги
valuty валюта
devizová výměna обмен валют
cestovní výdaje дорожные расходы
státní hranice государственная граница
pohraniční stanice пограничная станция
hraniční přechod пограничный переход
odbavení проверка
pohraničí пограничный
pohraniční finanční stráž пограничный финансовый страж
pohraniční styk движение на границе
pasová kontrola паспортный контроль
kontrola cestovních dokladů проверка дорожных документов
služební pas служебный паспорт
vystěhovalecký pas эмигрантский, переселенческий паспорт
platnost срок действия
vydání pasu выдача паспорта
celní kontrola таможенный контроль
celnice таможня
celník таможенник
celní prohlášení таможенная декларация
celní předpis таможенная инструкция
hraniční průvodka документ о переходе границы
celní prohlídka таможенный досмотр
clo таможенная пошлина
celní poplatek таможенный сбор
osobní prohlídka личный досмотр
pokuta штраф
osoba персона
podezřelá osoba подозрительная персона
kauce денежный залог
účet счëт, фактура
zavazadlový prostor багажник

dovoz ввоз, импорт
dovozní povolení разрешение на ввоз
dovozní omezení ограничение на ввоз
zákaz dovozu запрещение ввоза
dovozní clo пошлина на ввоз
dovozce импортëр
vývoz вывоз, экспорт
vývozní povolení разерешение на вывоз
zákaz vývozu запрещение вывоза
vývozce экспортëр
vývozní zboží вывозимые товары
zboží товары
předmět предмет

předmět denní potřeby предметы первой
необходимости
osobní potřeba личные потребности
osobní veči личные вещи
prádlo бельё
šatstvo одежда
toaletní potřeby туалетные принадлежности
dárek подарок

výjezd выезд
návrat возвращение
návštěva посещение, визит
účel návštěvy цель визита
pobyt пребывание
délka pobytu длительность пребывания
trvalý pobyt постоянное пребывание
místo pobytu место пребывания
povolení k pobytu разрешение на пребывание
velvyslanectví посольство
velvyslanec работник посольства
konzulát консульство
vízové oddělení отдел выдачи виз
formulář формуляр
žádost заявление, ходатайство
přihlašovací formulář формуляр о прописке
vydání выдан
datum дата
kurz курс
směnečný kurz курс обмена
náhlý pokles kurzu внезапное падение курса
kurz zboží товарный курс
přepočítací kurz пересчётный курс
denní kurz дневной курс
měna валюта
korunová měna чешская валюта
pokles měny обесценивание валюты

změna měny изменение валюты
měnova kontrola валютный контроль
částka сумма
celková částka общая сумма
cestovat путешествовать
cestovat služebně служебная поездка
cestovat obchodně поездка по торговым делам

podniknout cestu kolem světa предпринять путешествие вокруг света

připravovat cestu собраться в дорогу
plánovat cestu планировать дорогу
nastoupit cestu отправиться в дорогу
přerušit cestu прекратить поездку
mít cestovní horečku жить в дорожной
лихорадке
vrátit se z cesty возвратиться с дороги
dostat получить
požádat попросить
předložit показать, разложить
vyřídit si передать, устроить
vyplatit выплатить, рассчитаться
organizovat организовать
popřát št’astnou cestu пожелать счастливого пути
dorazit na hranici добраться до границы
provádět сопровождать
překročit hranice перейти границу
jet přes hranice ехать через границу
uplynout пройти, миновать
informovat se u celníka спросить таможенника
orazítkovat поставить печать
otevřít zavazadlo открыть вещи

beze cla не иметь вещей для
предъявления таможне

osvobozený od cla свободно от таможенных сборов

zaplatit... заплатить...
— clo — таможенную пошлину
— pokutu — штраф
vyměřit clo определить величину
таможенного сбора

potřebovat нуждаться
nakoupit купить
dovážet ввозить, довозить
vyvážet вывозить
otevřít открыть
ukázat показать
vyplnit заполнить
podepsat подписать
kontrolovat контролировать
vydávat выдавать
opatřit достать, раздобыть
odmítnout (žadost) отклонить ( заявление )
udělit дать, предоставить
projít пройти
vyhýbat se povinnostem уклоняться от обязанностей
prohledat обыскать, обшарить
pašovat провозить контрабандой
povolit разрешить
prodloužit удлинить, продолжить

země земля, недра
stát государство
Evropa Европа
Čechy Чехия
Maďarsko Венгрия
Polsko Польша
Jugoslávie Югославия
Rumunsko Румыния
Bulharsko Болгария
Rusko Россия
Německá spolková republika ФРГ
Nizozemí Голландия
Belgie Бельгия
Francie Франция
Monako Монако
Španělsko Испания
Portugalsko Португалия
Itálie Италия
Švýcarsko Швейцария
Lichtenštejnsko Лихтенштейн
Rakousko Австрия
Řecko Греция
Dánsko Дания
Švédsko Швеция
Norsko Норвегия
Finsko Финляндия
Velká Británie Великобритания
Anglie Англия
Skotsko Шотландия
Irsko Ирландия
Asie Азия
Japonsko Япония
Malajsko Малайзия
Indie Индия
Turecko Турция
Kuvajt Кувейт
Austrálie Австралия
Afrika Африка
Maroko Марокко
Egypt Египет
Jihoafrická republika ЮАР
Tunisko Тунис
Amerika Америка
Kanada Канада
Spojené státy Americké США

Назад, на начало страницы
Назад, в оглавление разговорника
 

Карта сайта
Ваш разговорник on-line
На главную страницу
   
 
  + 420 234 68-80-77
  + 420 234 68-80-77
  + 420 777 14-51-77
 

 
 

 

 

 

 

 

Google